Skip to main content

Privacy Policy

Privacy Policy beleid Toer- en Wielerclub Stramproy 11 juni 2018

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van vereniging Toer- en Wielerclub Stramproy
Industrieweg 5 6039 AP Stramproy aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen,
stappenplannen, documenten en diensten die je op of via de website www.twcstramproy verkrijgt en of
gebruikt, verder te noemen: informatie.
Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van vereniging Toer- en Wielerclub
Stramproy? Neem dan contact met ons op via secretariaat@twcstramproy.nl

1. Algemeen
1.1 Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.twcstramproy.nl /
secretariaat@twcstramproy.nl verstrekte informatie, echter kan Toer- en Wielerclub Stramproy niet
garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op
en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen
rechten aan ontlenen.

1.2 De inhoud van de website www.twcstramproy kun je gebruiken om beter beeld te krijgen van
de activiteiten van vereniging Toer- en Wielerclub Stramproy. Het gebruik van de website [website
vereniging] is op eigen risico en voor eigen rekening. Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub
Stramproy is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van
(of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of
eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of
grove nalatigheid van vereniging Toer- en Wielerclub Stramproy.

1.3 Iedere aansprakelijkheid van vereniging Toer- en Wielerclub Stramproy is beperkt tot het in totaal
door Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy aan een gebruiker in rekening gebrachte
bedrag. Aanspraken vervallen indien Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy niet binnen
een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan
schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4 Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder
beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische
communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door
computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

1.5 Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop
gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

1.6 Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke
omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de
geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing
zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van
de nietige bepaling volgt.

Indien gewenst zal Toer- en Wielerclub Stramproy deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan
je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

2. Links naar en van andere websites
2.1 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Uitvoeringsorganisatie Toer- en
Wielerclub Stramproy is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar
wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Uitvoeringsorganisatie Toer- en
Wielerclub Stramproy.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Uitvoerings-
organisatie Toer- en Wielerclub Stramproy of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal

beschikbaar hebben gesteld aan Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy. Het is dan ook
niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te
kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder
voorafgaande toestemming van Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy.

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank Roermond exclusief bevoegd.

4.3 Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy behoudt zicht het recht voor om deze
gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

5. Privacy Statement
Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 •  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement,
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens,
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Toer- en Wielerclub Stramproy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoons- gegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy.
Industrieweg 5,
6039 AP Stramproy
Secretariaat@twcstramproy.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Toer- en Wielerclub Stramproy verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Voor registratie als lid en de hieraan gekoppelde verplichtingen zoals innen contributie, ontvangen subsidies, etc.
 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Toer- en Wielerclub Stramproy,
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via e-mail of WhatsApp.
 • Voor registratie bij de NTFU.
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Adres; – Woonplaats; – E-mailadres;
 • Telefoonnummer; – Geboortedatum; - Geslacht; – Kledingmaat.
 • Verstrekking aan derden
 • De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
 • de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 • Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving van vereniging Toer- en Wielerclub Stramproy;
 • Aanmelding bij de Nationale Toer Fiets Unie (NTFU) ten behoeve van de aanmelding als lid van de NTFU,

Wij nemen passende technische en/of organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw
persoonsgegevens gewaarborgd is
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan
is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Toer- en Wielerclub Stramproy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van
jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen:
 • Alle personen die namens Uitvoeringsorganisatie Toer- en Wielerclub Stramproy van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is,
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen,
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens
kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover

met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons-
gegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Vastgesteld door het bestuur van TWC Stramproy op 11 juni 2018